ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από επιστήμονες και ειδικούς που έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τη γεωπολιτική της Ευρώπης και έχουν διαπιστώσει συγκεκριμένα κενά στη ροή των πληροφοριών που διαμορφώνουν τις γεωπολιτικές συζητήσεις στην Ευρώπη.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το 1899, η γεωπολιτική αποτελεί μία άμορφη έννοια, γύρω από την οποία έχουν αναπτυχθεί μεγάλες αντιπαραθέσεις. Μπορεί να μην υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της γεωπολιτικής, υπάρχουν όμως κοινά αποδεκτές συνιστώσες που την περιγράφουν.

Όλοι όσοι ασχολούνται με τη γεωπολιτική επικεντρώνονται στις σχέσεις μεταξύ πολιτικής και γεωγραφίας, αν και αυτή η σχέση κατανοείται και παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική προσεγγίζεται κυρίως μέσα από τους όρους της δημιουργίας και της χρήσης της ισχύος. Οι προσεγγίσεις στο γεωγραφικό παράγοντα διαφέρουν, αλλά ο χώρος, η τοποθεσία, οι αποστάσεις και οι φυσικοί πόροι, θεωρούνται σημαντικοί.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αν και υπάρχουν πολλαπλώς αποκλίνουσες θεωρητικές κατασκευές, η γεωπολιτική γίνεται κοινά κατανοητή ως η μελέτη της δυναμικής της ισχύος στο χώρο, αλλά υπάρχουν διαφωνίες στο αν αυτή η δυναμική θα πρέπει να κατανοείται με περιγραφικό ή κανονιστικό τρόπο.

Η γεωπολιτική επικεντρώνεται στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και στο πλαίσιο μέσω του οποίου και διά του οποίου αυτή λειτουργεί. Με την έννοια αυτή, ο ιστορικός παράγοντας είναι δομικά ενσωματωμένος στην έννοια της γεωπολιτικής. Το σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δεν είναι σταθερό και διέρχεται φάσεις μετασχηματισμού που διαμορφώνουν παγκόσμιες ηγεμονίες, που με τη σειρά τους διαδέχονται η μία την άλλη. Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτών των μεταβολών είναι προφανείς και άμεσες, διαμορφώνοντας κάθε φορά νέες ισορροπίες. Στις μεταβολές του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, αντιστοιχούν και μεταβολές στη γεωκουλτούρα, η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με μία υπερτοπική ή μία υπερεθνική λογική, αλλά ως το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Η Ευρώπη ως μία σημαντική οντότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος έχει τις δικές της γεωοικονομικές, γεωπολιτικές και γεωπολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, τις περισσότερες φορές διαστρεβλώνονται από μύθους, στερεότυπα, προκαταλήψεις και θεωρίες της συνωμοσίας, δηλαδή από την επέλαση του ανορθολογισμού. Προς την κατεύθυνση της αναίρεσης αυτού του ανορθολογισμού φιλοδοξεί να συμβάλλει και ο συγκεκριμένος ιστότοπος.